Zamów portret

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby realizacji zapytania, złożenia zamówienia jest Firma Portretowa Iwona Golor, z siedzibą przy ul. Smulikowskiego, 00-389 Warszawa
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. niezbędnym do realizacji zapytania, złożenia zamówienia na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;
  b. wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;
  c. prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego marketingu usług i produktów własnych , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  d. prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego obrony roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 5. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  a. Prawo do cofnięcia zgody
  b. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
  c. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  e. Prawo dostępu do danych
  f. Prawo do sprostowania danych
  g. Prawo do przenoszenia danych
  h. Prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do realizacji zapytania lub złożenia zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zapytania lub złożenia zamówienia.
 7. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje kategorie danych wskazane w formularzu.
 8. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Firma Portretowa Iwona Golor nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany w ust. 2 powyżej.